סימן מד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מד

סימן מד

אסור לישן בהם אפילו שינת עראי כשאוחזן בידו אבל כשהן בראשו פורס עליהם סודר וישן בהם שינת עראי ולא חשיב היסח הדעת אלא כשהוא עומד בשחוק ובקלות ראש והרמב"ם ז"ל כתב דאפי' שינת קבע כשהם בידו מותר וא”א הרא”ש ז"ל לא כתב כן.