סימן תרט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרט

סימן תרט

 ולענין הטמנת חמין בערב יוה"כ כתב רב עמרם שאין להטמין מפני שאין טומנין החמין אלא לכבוד שבת וזה שאוכל בחול במוצאי יוה"כ אין לו להטמין לכבוד החול וכבר הפליגו אנשי אספמיא ועשו סמיכה שאין להטמין בערב יוה"כ

אבל רב נטרונאי גאון כתב להטמין בערב יוה"כ למוצאי יוה"כ למה הוצרך לכך בשלמא להטמין בערב שבת דוקא בעיא למיכלה למחר, אלא למוצאי יוה"כ חול הוא למה הוצרך להטמין למוצאי יוה"כ ימתין למוצאי יוה"כ ויעשה כל צרכיו אבל איסור אין בדבר והעושה אין מוחין בידו.

ורב שרירא כתב דשפיר דמי שהוא מכין מחול לחול אף על גב דשהי ביום הכפורים על גבי כירה והטמינו לשמור חומו אין בכך כלום, ולמוצאי יום הכפורים ישהה שיעור מה שתחום הקדירה באותו חום ואח"כ אוכל ממנה ומותר. ואני תמיה למה צריך להמתין כדי שתחום הקדירה באותו החום שלא מצאנו כן אלא במלאכה הנעשית באיסור, אבל זה שטמן בהיתר מה צריך להמתין. ואיני יודע מה חשש איסור יש בדבר שהוצרכו גאוני עולם לדבר בו ואדרבה נראה יותר טוב שיטמין כדי שימצא סעודתו מוכנת במוצאי יום הכפורים גדולה מזו התירו קניבת ירק מן המנחה ולמעלה כדי להכין סעודתו כל שכן הטמנת חמין שמותר.