סימן תריא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תריא

סימן תריא

 כל הדברים האסורין בעיקר היום אסורין גם בלילה ומה הן הדברים האסורים: מלאכה, אכילה, ושתייה, רחיצה, וסיכה, ונעילת הסנדל, ותשמיש המטה. וכולהו נפקא לן מקראי ומיהו אין חיוב כרת אלא במלאכה ואכילה ושתייה אבל בהנך אין בהן כרת. ואף על גב דנפקי מקראי אסמכתא בעלמא נינהו. מלאכה כיצד, כל מלאכה שחייבין עליה בשבת חייבין עליה ביום הכפורים, וכל שבשבת פטור אבל אסור ג"כ הוא ביום הכפורים, אלא ששבת זדונו סקילה ויוה"כ זדונו כרת. וכל איסורי הוצאת שבת נוהגין ביום הכפורים וכל דבר שאסור לטלטלו בשבת אסור לטלטלו ביום הכפורים, אלא שבזה הקילו בו שהתירו בו קניבת ירק מן המנחה ולמעלה פירוש להסיר ממנו עליו המעופשין לתקן אותן לאכילה. וכן מותר לפצוע אגוזים מן המנחה ולמעלה פירוש לשבר אותם ולהכינם לאכילת הלילה והני מילי כשחל בחול אבל בשבת אסור והאידנא נהגו לאסור אף כשחל בחול.