סימן תרטו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרטו

סימן תרטו

 תשמיש המטה נמי יליף מקרא דחשיב עינוי הלכך אסור אפילו האידנא שאין צריך טבילה לבעל קרי הרואה קרי ביום הכפורים ידאג כל השנה כולה שמראים לו שלא קבלו תעניתו והשביעוהו במה שבידם להשביעו כעבד שמוזג כוס לרבו ושופך לו הקיתון על פניו, ואם עלתה לו שנה מובטח לו שהוא בן העולם הבא ויראה זרע ויאריך ימים ושודאי יש לו הרבה זכיות שהגינו עליו.