סימן תרכא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרכא

סימן תרכא

 ומוציאין שני ספרים באחד קורין ששה בפרשת אחרי מות מריש סדרא עד ויעש כאשר צוה ה' את משה ואם חל בשבת קורין שבעה ומפטיר קורא בשנייה בפרשת קרבנות שבפנחס ובעשור לחדש ומפטיר בישעיה כה אמר רם ונשא עד כי פי ה' דבר. ומחזירין ספר תורה למקומו ואומר שליח ציבור קדיש ומתפללין הצבור מוסף אבות וגבורות וקדושת השם אתה בחרתנו ומפני חטאינו וכו' עבודה והודאה וברכת כהנים וידוי ומחזיר שליח ציבור התפלה אתה בחרתנו ומפני חטאינו וכו' ואומר עלינו לשבח אוחילה אלוהינו ואלוהי אבותינו היה עם פיפיות שלוחי עמך וסדר עבודה. והוידוי שהיה כ"ג מתודה ואומר ומזכיר השם י' פעמים ג"פ בכל וידוי ואחד בגורלות שאומר לה' חטאת. ותניא כיצד מתוודה, אומר עויתי פשעתי חטאתי דברי ר"מ וחכמים אומרים חטאתי עויתי פשעתי

ופסק רב סעדיה כר"מ וכן פסק ה"ר יצחק גיאת ובעל העיטור אבל רי"ף פסק כרבנן וכן כתב בעל הלכות ורב פלטוי ורבינו חננאל והכי נהיגי כרבנן.

 

וילפינן מקרא שוידוי של יוה"כ צריך לומר בו אנא השם וזה נוסחו: אנא השם חטאתי עויתי פשעתי אני וביתי אנא השם כפר נא לחטאים ולעונות ולפשעים שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך אני וביתי ככתוב כתורת משה עבדך כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו. ובוידוי השני היה מוסיף אני וביתי ובני אהרן עם קדושיך ובוידוי השלישי שעל השעיר היה מתודה על ישראל והיה אומר אנא השם חטאו עוו פשעו לפניך עמך בית ישראל אנא השם כפר נא לחטאים לעונות ולפשעים שחטאו ושעוו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל ככתוב וכו'.

ותניא בתוספתא אנא השם עויתי וכו' ואנא השם כפר נא וכן יש במקצת גרסאות ובשני בשם ואיתא בירושלמי א"ר חגי בראשונה היה אומר אנא השם ובשנייה אנא בשם

וכתב רבינו חננאל לא משגחינן ברבי חגי לגבי מתניתין ובסדר של ר' שלמה הבבלי כתב בשניהם השם, אבל בסדר אתה כוננתה כתב בראשונה אנא השם, ובשנייה אנא בשם.

 

וכן כתב אבי העזרי כיון שפירש רבי חגי דבראשונה היה אומר אנא השם ובשנייה אנא בשם הכי עבדינן דאמוראי בקיאי בגירסא טפי מינן. וסבורני דבראשונה היה אומר כ"ג אנא השם ובשנייה אנא בשם. ורב האי כתב לא בלשון זה היה אומר כ"ג אנא השם אלא שם של מ"ב אותיות, ועדיין מצוי הוא בישיבה בקבלה וידוע הוא לחכמים. וכן כשהיה אומר לפני ה' תטהרו היה אומר שם המפורש.

וכתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל

ואין נראין לי דבריו דכיון דילפינן בגזרה שוה הזכרת השם של ד' אותיות אין לשנות, אלא כמו שהוא כתוב בפסוק הוא מזכירו אלא שמזכירו ככתיבתו והוא שם הנקרא שם מפורש, והוא מקור לכל השמות וכולם נאצלים ממנו ועליו נאמר ההוגה השם באתיותיו נעקר מן העולם שאין להזכירו בגבולין ע"כ.

כתב רב סעדיה שראוי לומר לפני השם תטהרו כמו שאומר אנא השם

וכתב הרי"ץ גיאת ואם אמר לפני ה' אין בכך כלום דקרא הוא דקרינן ואין אנו הוגים השם באותיותיו

וכתב אבי העזרי על כל אזכרה היו מברכין וכורעין לכבוד וכן מצינו בספרים החיצונים כשמסר ר' נחוניא בן הקנה את השם לתלמידיו צוה להם לכרוע וליפול על פניהם וכן אנו עושין לדוגמא. וזהו שייסד הפייט ואף הוא היה מכוין לגמור את השם כנגד המברכין שהיה מאריך בשם בנעימות קול עד שהיו כורעין ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ואז מסיים תטהרו, וא"ר נטרונאי אין אומרים סדר עבודה לא בשחרית ולא במנחה אלא במוסף שמזכיר סדר עבודה וההודאות בשעת עבודה וכיון שמזכיר במוסף למה יחזור ויזכיר וכן המנהג בב' ישיבות ואח"כ אומר מחול וידוי עבודה והודאה וברכת כהנים וקדיש.