סימן תרכג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תרכג

סימן תרכג

 ומאריכין בסליחות וברחמים עד שיגיע זמן תפלת נעילה וזמנה סמוך לשקיעת החמה כשהחמה בראש האילנות ויש ליזהר שלא יאחרו להתפלל אותה בלילה אלא סמוך לשקיעת החמה בענין שיסיימו אותה עם צאת הכוכבים. וזה סדרה אומר שליח ציבור אשרי וקדיש

ורב עמרם כתב אשרי ובא לציון גואל ואין נוהגין עתה לומר ובא לציון אלא במנחה ומתפללין ז' ברכות כמו במנחה אלא שאומר במקום וכתבנו וחתמנו (וכן המנהג) ובהודאה במקום נזכר ונכתב נזכר ונחתם

ורב עמרם כתב במקום זכרנו חתמנו ולא נהגו כן ואין לומר במי כמוך חותם יצוריו במקום זוכר ואומר וידוי וכשיגיע לאתה יודע אומר אתה נותן יד לפושעים וכו' עד כי אתה סולחן.

ובסדר רב עמרם אינו חותם כמו שאינו חותם בשאר התפלות ונראה דאפילו למי שפוסק שאין לחתום בשאר תפלות שאינו גורס וחכמים אומרים כל מקום שזקוק לשבע חותמין אלא גורס וחותמין בברוך מכל מקום בתפלת נעילה חותמין בברוך דהא אתפלת נעילה קיימי וקאמר שחותמין בברוך וכן כתב הר"ז הלוי

מיהו כיון דאיכא פלוגתא טוב שלא לחתום. ואם חל בשבת מזכיר בה של שבת ותתן לנו ה' אלהינו את יום המנוח הזה וחותם גם בשל שבת אבל בוידוי של אחר התפלה אין צריך להזכיר של שבת ויחזיר שליח ציבור התפלה ואומר וידוי באמצע התפלה כמו בשאר התפלות. ואומר כתר כמו במוסף ונושאין הכהנים כפיהם ואם יש שהות ביום אומר סליחות.