סימן תקד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקד

סימן תקד

תבלין או פלפלין נידוכין כדרכן לרב אלפס אפילו במדוך של אבן חוץ מן המלח שצריך שינוי שיטה קצת ומיהו אסור לטחון הפלפלין בריחיים קטנים שלהם וכ"כ הרמב"ם ז"ל אבל לדעת התוס' גם פלפלין ותבלין צריכין הטייה אם יודע מעי"ט כמה קדירות רוצה לבשל ואם אינו יודע שרי ושום וחרדל ושחליים אפילו אם יודע מעי"ט שרי לפי שנפגמים ביותר אם שוחקין אותם מעיו"ט מותר להוליך תבלין ומדוך אצל הקדירה או הקדירה אצלם. אין כותשין הריפות וכיוצא בזה במכתשת גדולה אבל בקטנה שרי ובאתרא דאיכא למיחש שיכתשו בגדולה ויאמרו בקטנה עשינו אסור אף בקטנה וכיון שאין שיעור מפורש מה נקרא גדולה או קטנה נכון להחמיר לאסור בכל. אסור למדוד תבלין כדי ליתנם בקדירה ולנחתום מותר כדי שלא יקדיח תבשילו.