סימן תקה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקה

סימן תקה

קדירה שיש בה אוכלין מותר לחלוב בהמה לתוכה לרי"ף אע"פ שאסור ליינק מן הבהמה בי"ט אלא אם כן היה מצטער אם לא יינק אפ"ה מותר לחלוב לתוך הקדירה אבל אם אין בה אוכל אסור. ור"ח אוסר אף כשיש בה אוכל.