סימן תקכ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכ

סימן תקכ

רבן גמליאל אומר מותר לכבד בי"ט בין המטות במקום שאכלו משום פירורין אבל בשאר הבית אסור ושבת אפי' בין המטות אסור ורבנן פליגי עליה ואוסרין הכל והלכתא כוותייהו

 

ומיהו ר"ח ורי”ף פסקו דאפילו בשבת מותר לכבד בכ"מ כמו שמותר לרבץ והתוס' אוסרין לכבד ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל.