סימן תקכא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקכא

סימן תקכא

מי שיש לו פירות בראש הגג וראה מטר שבא יכול לשלשלן למטה דרך ארובה שבגג שיורידם למטה בחבל אבל לא יטרח להורידם לא בסולם ולא במדריגה ולא בחלונות שבמעקה אפילו להפילם דרך שם ולא יושיטם מגג לגג ואפילו להורידם בארובה ולא התירו אלא ד' או ה' קופות אבל טפי לא ובשבת אסור.

 

מותר לכסות פירות או כדי יין או לבנים מפני הדלף שלא ירד עליהם לרש”י דוקא בי"ט ולר"י אפי' בשבת נותנין כלי תחת הדלף אף ע"פ שאינו ראוי לשתייה ואפי' בשבת ואם נתמלא כולו שופכו וחוזר ונותנו.