סימן תקמד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן תקמד

סימן תקמד

 צרכי רבים מותרין לעשותן בח"ה כגון לתקן הדרכים ולהסיר מהם המכשולות ולציין הקברות שיזהרו בהם הכהנים ולתקן המקואות. בורות ומעיינות של רבים שנפל בהם עפר ואבנים ונתקלקלו מותר לתקנן ואפי' אין רבים צריכין להם עתה כיון שאינו עושה מעשה אומן, אבל לחפור להם בורות מחדש שהוא מעשה אומן אם הרבים צריכין להם עתה מותר אפי' כוונו מלאכתן במועד ואפי' בפרהסיא ובטרחא יתירא, ואם אין צריכין להם עתה לא יעשו. אבל בורות שיחין ומערות של יחיד אסור לחפור אותם מחדש אפילו אם צריך להם עתה. ואם היו עשויין כבר ונתקלקלו אם צריך להם עתה מותר לתקנן ואם א"צ להם עתה אסור לתקנן אבל מותר להמשיך מים לתוכן אפי' אם אין צריך להם עתה.