סימן י
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן י

סימן י

טלית שאין לה ארבע כנפות פטורה. יש לה יותר מארבע חייבת ועושה לה ארבע ציציות בארבע כנפיה. יש לה ארבע וחתך א' באלכסון ועשאו שנים או שהגביה כנפיה ותפרם בענין שלא נשאר בה כנף לא נפטרה בזה. היא של בגד וכנפיה של עור חייבת, היא של עור וכנפיה של בגד פטורה. היה לה ג' כנפות ועשה בהם ג' ציצית ושוב עשה לה כנף רביעי ועשה גם בו ציציות פסולה. היתה מרובעת וכפלה.

כתב הרמב”ם ז"ל אין מטילין ציציותיה על כנפיה כמו שהיא כפולה אלא אם כן תפרה כולה ואפילו מרוח אחת. ומלשון אדוני אבי הרא"ש ז"ל יראה שחייבת אף על פי שלא תפרה כלל.

 

היה לה ארבע ציציות בארבע כנפות ועשה לה עוד אחרות וחתך את הראשונות כשירה באחרונות. והרמב"ם ז"ל כתב הטיל ציצית על ציצית אם נתכוין לבטל הראשונות חותך הראשונה וכשירה ואם נתכוון להוסיף אף על פי שחתך אחת משתיהן פסולה ואדוני אבי הרא"ש ז"ל לא חילק.