סימן יב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יב

סימן יב

ואם נפסקו כל חוטיה ונשתייר בהם כדי עניבה כשר ובלבד שישאר כדי שיוכל לענבם כולם ביחד שזהו יותר מכדי עניבה של כל אחד בלבד ורש”י פרש דבעינן כדי עניבה מן הענף ור"י פירש אפילו נחתך כל הענף ולא נשאר אלא כדי עניבה מן הגדיל כשר. ואם לא נשאר כדי עניבה אפילו בחוט אחד שנפסק כולו פסול הילכך כיון שכל אחד כפול לב' אם נפסקו ב' ראשים פסול שמא נפסק חוט אחד אבל אם לא נפסק אלא ראש אחד כשר ויש אומרים אם נפסקו ג' חוטין פסול אפילו אם נשאר בהן כדי עניבה ואם נפסקו שנים כשר אם נשאר בהם כדי עניבה ולפ"ז אפילו אם נפסקו ב' ראשין כשר אם יש בהן כדי עניבה עד שיפסקו שלש ואדוני אבי הרא"ש ז"ל הסכים לסברא ראשונה.