סימן יד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יד

סימן יד

עשאה כותי פסולה ואשה כשרה לעשותה השואל טלית מחבירו פטור מלהטיל בה ציצית כל שלשים יום לאחר שלשים יום חייב שאלה עם ציציותיה חייב לברך עליה מיד יש אומרים שאין מברך עליה עד לאחר ל' יום ולא נהירא לא”א הרא”ש ז"ל. וליטול טלית חבירו בלא דעתו ולברך עליה י"א שהוא מותר דניחא ליה לאיניש למעבד מצוה בממוניה ובלבד שיקפול אותה אם מצאה מקופלת טלית של שותפין חייבת בציצית.