סימן יח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן יח

סימן יח

לילה לאו זמן ציצית היא י"א כל מה שלובש בלילה פטור ואפילו אם מיוחד ליום ומה שלובש ביום חייב אפילו מיוחד ללילה וכ"כ הרמב"ם מותר ללבוש ציצית בלילה ובלבד שלא יברך ומאימתי מברך עליה בשחר משיכיר בין תכלת שבה ללבן שבה וא"א ז"ל פירוש שאינו ממעט אלא כסות המיוחד ללילה שאותו פטור אפילו אם לובשו ביום וכסות המיוחד ליום או ליום וללילה חייב אפילו לובשו בלילה ויש לברך עליו. וסדינין אע"פ שאדם ישן בהם בבקר עיקר תשמישן בלילה וכסות לילה מיקרו.