סימן כג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כג

סימן כג

 ההולך בבית הקברות צריך להגביה הציצית שלא יהא נגרר על בה"ק כדאית' בברכות ר' חייא ורבי יונתן הוו אזלי ביני קברי הוה שדיא תכלתא דרבי יונתן עלויה קברי א"ל דלייה דלא לימרו למחר באין אצלנו ועכשיו מחרפין אותנו פירוש שנראה כמחרף שאינן יכולין לקיים המצות שמע מינה שמותר לילך לבה"ק בלבוש שיש בו ציצית רק שיזהר להגביהן וכתב הרב רבינו יונה דוקא בימיהם שהיה בכל בגדיהם ד' כנפות שאי אפשר שיסיר כל בגדיו כשילך לבית הקברות אבל אנו שאין אנו מכוונים בהם למלבוש אלא למצוה אסור משום לועג לרש.