סימן פח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן פח

סימן פח

 כל הבשר שאסור לאוכלו בחלב אפילו בשר חיה ועוף אסור להעלותו על השלחן שאוכל עליו גבינות שלא יבא לאוכלם יחד אבל בשלחן שסודר עליו התבשיל מותר ליתן זה בצד זה. והא שאסור להעלותם על השלחן דוקא בשני בני אדם המכירין זה את זה ואז אסור אפילו אם מקפידין זה על זה אבל אכסנאין שאין מכירין זה את זה מותר, ואפילו המכירין אם עשו שום היכר כגון שכל אחד אוכל על מפה שלו או אפילו אוכלין על מפה אחת ונותנין ביניהן פת להיכרא מותר.

ויש אומרים שאם יש להם הוצאה אחת שאין להם היתר על ידי היכר שעושין ביניהן.