סימן צז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן צז

סימן צז

 אין לשין העיסה בחלב שמא יבא לאוכלה עם הבשר ואם לש כל העיסה אסורה אפילו לאוכלה לבדה ואי עבדינא כעין תורא שרי פירש"י שלא לש אלא דבר מועט עוגה קטנה.

ורב אלפס פירש שעשה בהן שינוי פירוש צורות כעין השור וכיוצא בו שמתוך כך יזכור שיש בה חלב. אין טחין התנור באליה ואם טח כל הפת אסורה אפילו לאוכלה לבדה אלא אם כן הסיק התנור תחלה יפה שאז פלט הכל אפילו היא של חרס, במה דברים אמורים בתנור שהסיקוה בפנים אבל בוכיא שהסיקוה בחוץ אסור אלא אם כן מלאו גחלים בפנים עד שיתלבן.

כתב הרשב"א פת שאפאו בתנור עם הבשר יש מהגאונים שאסרו לאכול אותו הפת שריחו כטעמו. ויש מתירין וכן נראה ע"כ.

וכן פסק רש"י דריח לאו מילתא היא ומותר לאוכלו אפילו בחלב.

ור"ת פסק דריח מילתא היא ומיהו דווקא בתנור קטן כמו שלהם אבל בתנורים שלנו הגדולים שרי. וכתב בס' המצות ופירשו לי רבותי המחזיק י"ב עשרונים זהו תנור גדול.