סימן סב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן סב

סימן סב

 לא תאכל הנפש עם הבשר אזהרה לאוכל אבר מן החי ונוהג בבהמה וחיה ועוף ואינו נוהג אלא בטהורים לפיכך אבר הפורש מן החי בין שיש בו בשר וגידין ועצמות בין שאין בו אלא בשר לבד כגון הלשון והטחול והכליות והביצים אסור לאוכלו, בין אם יש בו כזית בין אם אין בו כזית וכן בשר הפורש מן החי אסור אע"פ שאין בו משום אבר מן החי אסור, משום ובשר בשדה טריפה לא תאכלו. ואפילו הפורש מהבהמה ועדיין הוא בתוכה כגון שנחתך מהטחול או מהכליות ונשארה החתיכה בתוכה אסורה, אבל אם נחתך מהעובר שבמעיה ונשאר בתוכה מותר. אבר המדולדל בבהמה וכן בשר המדולדל בה אם אינו יכול לחזור ולחיות אפילו אם לא פירש ממנו עד לאחר שחיטה אסור אבל אם יכולה לחזור ולחיות אם נשחטה הבהמה מותרת. ועצם הנשבר אם עור ובשר חופין את רובו מותר ואם אין עור ובשר חופין את רובו האבר אסור ובהמה מותרת אם הוא במקום שאינה נטרפת בו כדפרישית לעיל בהלכות טריפה. ביצי זכר שנתלשו ועדיין הן מעורין בכיסן מותרין אלא שנהגו בהן מנהג איסור ואין לשנות הוציא העובר את ידו כתבתי למעלה בהלכות טריפות.