סימן סג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן סג

סימן סג

 בשר שנתעלם מן העין אסור אפילו היא בהמה שלימה. ואפילו מונח בביתו לדעת רב אלפס.

וכן כתב הרמב"ם חכמים אסרו כל בשר הנמצא בין בשוק בין ביד נכרי אע"פ שרוב הטבחים והמוכרים ישראל ולא עוד אלא אפילו המניח בשר בביתו אסור אם נעלם מן העין אלא אם כן יש לו בו סימן או טביעות עין.

ורש"י התיר הכל.

ורשב"ם כתב ודאי אם נטלו עוף והחזירו אסור דחיישינן שמא החליפו, וכן אם אבדו ומצאו אסור הכל אם אין בו סימן או טביעות עין אבל אם מצאו במקום שהניחו מותר.

והרשב"א כתב דאפילו הניח י' ומצא ט' אסור דחיישינן שמא נטלו ואלו אחרים הם.

ויש מחלקים שאם הניחו במקום שהשרצים והעופות יכולין ליטלו משם ולהביא אחר במקומו חיישינן אבל אם תלאו במסמר ומצאו שם לא חיישינן.

ומסקנת אדוני אבי הרא"ש ז"ל כדברי הרשב"ם