סימן עא
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עא

סימן עא

 כתב הרשב"א המולח הראש כיצד יעשה שהשער מפסיק בינו ובין המלח יש אומרים שמולח על השער ואח"כ מניחו על האש עד שיסיר השער וחוזר ומולח. ואיני רואה דבריהם אלא חותך הראש לשנים ומולח יפה יפה הראש לצד פנים וחוזר ומולח על השער שאין השער מעכב ע"י המלח להפליט דם שבבשר הראש שהרי מוח שבבשר העצמות נכשר על ידי מליחה ואין העצם מעכב קל וחומר לשער שבראש וכן הדין לטלפים מחתך אותם מעט מעט ומולח והדם יוצא דרך החתך. הקרום שעל המוח יש בו חוטין והמוח עצמו יש בו דם ואינו יוצא מידי דמו במליחת הראש לפי שעצם הראש מקיפו ועומד לפניו ואין מקום לדם לזוב ואפילו צולהו על האש אי אפשר לאש לשאוב דמו והדם מתקבץ בעצם המוח העשוי כקדרה, לפיכך הבא למולחו קורעו ומוציא המוח וקורע הקרום ומולחו.

רוצה לאכלו צלי מניח בית שחיטתו על האש והדם זב דרך בית השחיטה הניחו על בית נחיריו ונעץ בו שפוד או קנה מותר לפי שגם דרך שם זב הדם וכן אם ניקב בעצם כנגד הקרום והניחו על הנקב שפיר דמי.

והרמב"ם כתב שאין מבשלין ולא קולין אותו עד שיהבהבו אותו באש תחלה וכן כתב בהלכות גדולות שאין לאוכלו אלא צלי.

ואדוני אבי הרא"ש ז"ל היה מתיר לבשלו ע"י מליחה עם המוח רק שינקוב העצם כנגד הקרום וינקוב גם הקרום וכן כתב בעל העיטור