סימן עה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עה

סימן עה

 אין מחזיקין דם בבני מעיים כגון בכרס ובקיבה ובדקין הסובבין סביב הכנתא ובחלחולת לפיכך אם בשלם בקדרה בלא מליחה מותר אבל בשומן של בני המעיים יש בו דם לפיכך צריך למולחם. וכנתא גופא יש בה דם.

וכתב רשב"א

יש גדולים שאסרוה לקדרה אפילו בחתיכה ומליחה לפי שמלאה חוטים קטנים מלאים דם ועכשיו נוהגים היתר ואותן חוטי דם כשאדם בקי בהם מותחן ונפשלין היטב עד שלא ישאר אחד מהן ע"כ.

יש אומרים כיון שאין מחזיקין דם בבני מעים אין מולחים אותם עם שאר הבשר כיון דלא טרידי לפלוט ובלעי ור"י התירו.

וכתב הרשב"א כשמולחין החלחולת אין מולחים אותה בצד הפנימי מעבר המאכל אלא בצד החיצון ששם שומן דבוק שמחזיקין שם דם.