סימן עז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן עז

סימן עז

 עופות או גדיים שממלאין אותם בשר שלא נמלח אם לצלי מותר אפילו פיהן למעלה ואפילו אם נמלח החיצון שעתה אינו טרוד לפלוט דכמו שבולע דם המלואים כך פולטו ולקדרה אסור עד שימלח חיצון לבדו ופנימי לבדו, אבל אם לאחר שמלאו מלח לחיצון אינו מפליט לדם שבפנימי.