סימן קב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קב

סימן קב

 כל דבר שיש לו מתירין כגון ביצה שנולדה ביום טוב שראויה למחר אם נתערבה באחרות בין שלימה בין טרופה אינה בטלה אפילו באלף ואפילו ספק אם נולדה בו"ט אם לאו ונתערבה באחרות אסורות. ואפילו עשה ממנה תבשיל כתב אבי העזרי שהוא אסור, אבל לפי מה שפירש ר"ת דהא דדבר שיש לו מתירין אינו בטל דוקא כשנתערב במינו אבל נתערב בשאינו מינו טעמו בטל בס' א"כ התבשיל מותר אם יש בו ס' כיון שלא כיון לבטלה.

כתב הרשב"א שאינו נקרא דבר שיש לו מתירים אלא דבר שההיתר יבא ודאי ממילא כמו ביצה אבל דבר שאינו בידו להתירו ואינו בודאי שיבא לא הילכך ספק ביצת טריפה אע"פ שאם תטעון התרנגולת או תחיה י"ב חדש מותרות כולם כיון שספק הוא לא הוי דבר שיש לו מתירין.