סימן קד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קד

סימן קד

 עכבר שנפל לשכר או לחומץ חשו חכמים שמא משביח השכר והחומץ לפיכך אם נפל לתוכו צונן והסירו שלם או לא שהה בתוכו יום שלם מעת לעת מותר.אבל אם היו רותחין או אפילו צוננין ושהה בתוכן מעת לעת חשוב כמבושל אפילו הסירו שלם צריך ששים כנגדו לבטל טעמו שפלט, ואם נחתך בתוכו לחתיכות דקות ויכול לסננו במסננת בענין שלא ישאר ממנו בתוכו כלום טעמו בטל בששים, ואם נימוח לתוכו לגמרי בטל בששים. ואם נתחתך בענין שאינו יכול לבררו הכל אסור.

כתב הרמב"ם ואם נפל ליין ושמן שרי שאלו צריכין להיות מבושמים ובודאי פוגם.

כתב הרשב"א דברים המאוסים שנפשו של אדם קצה בהן כנמלים וכזבובים ויתושין שכל אדם בודל מהן למיאוסן אפילו נתערבו בתבשיל ונמחה גופן לתוכו אם ההיתר רבה עליו מותרין ומכל מקום כל שאפשר לבדוק ולהעביר במסננת בודק ומסנן.