סימן ל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ל

סימן ל

 בהמה או חיה שנחבסה עצם גלגלתה פירש שנתרוצץ ברובו טרפה בין  ברוב היקיפה דהיינו מאמצעיתו ולמעלה שהוא למטה מהעינים בין ברוב גבהן דהיינו ממקום שהתחיל כבר לשפע הוא למעלה מהעינים אע"פ שהקרום קיים טריפה.

ואם נפחתה וחסר ממנו כסלע, כתב רש"י שהיא טריפה, וכן כתב הרמב"ם, שאם חסרה כסלע טרפה, ואם ניקבה נקבים שיש בהן חסרון, אם יש בכולם כסלע טרפה. ולפי זה צריך לומר מתניתין דקתני ואלו כשרות, וקא חשיב נפחת הגלגלת, מיירי כשאין בו כסלע. ובעל העיטור כתב שהיא כשרה, וכן יראה מדברי אדוני אבי הרא"ש ז"ל, שהביא המשנה ואלו כשרות גלגלת שנפחתה כפשטה, ולא חילק.

ובעוף של מים כגון אווזות וכיוצא בהן, אפילו לא ניקב העצם אלא כל שהוא טרפה. ועוף של יבשה אם הכתה חולדה על ראשה או נגפה ויש לחוש שמא ניקב הקרום מניח ידו בצד הנקב ונועץ או מכניס ידו לתוך פיו ובודק  כלפי מעלה, אם יוצא המוח דרך הנקב בידוע שניקב הקרום וטרפה ואם לאו כשרה.