סימן לח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן לח

סימן לח

 הריאה נפסלת בשינוי מראה. כיצד? היתה שחורה כדיו או ירוקה כמראה החלמון של ביצה או כמראה הכשות או כמראה הכרכום או כמראה הבקעת או כמראה הבשר טריפה אפילו בכל שהוא ממנה.

וכל אלו המראות אין פסולין אלא לאחר נפיחה שנופחין אותה ואינה משתנית, אבל אם ע"י נפיחה חוזרת למראה הריאה כשירה, ואם אינה שחורה כדיו אלא כמראה הכחול או ירוקה ככרתי או שהיא כמראה הכבד או אדומה אפילו בתכלית האודם כשירה, אפילו היא כולה כך. היה האודם מחמת מכה שיש לה בדופן כנגדו טריפה אפילו בכל שהוא. ואם יש בה הרבה גוונים מאלו המראות הכשרים כשירה ולא אמרינן כיון שנהפכה להרבה גוונים נתקלקלה ועתידה לינקב. יש בה גילדי גילדי פירוש קליפות כמו נתק והיא שלימה כשירה.