סימן מ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מ

סימן מ

 הלב יש לו ג' חללים אחד גדול באמצע ואחד קטן בימינו ואחד קטן בשמאלו ניקב עד לאחד מן החללים טריפה, ואפילו חלב הטרפשא של הלב סותם הנקב לא הוי סתימה וטריפה. ואם לא הגיע הנקב לחלל כשירה. במה דברים אמורים שניקב מחמת חולי אבל אם ניקב בקוץ או במחט אפילו מבחוץ טריפה, דאפילו מחט שנמצא בחלל הבהמה טריפה כמו שיתבאר לקמן בע"ה. ואם מחט נמצא בו אף ע"פ שאינו ניכר בחוץ טריפה,

לשון הלכות גדולות

מחט דמשתכחא בליבא אף על גב דלא ניקב טריפה והני מילי כי משתכחא בסמפונא דליבא לגואי דלית ליה דוכתא למיפק וכי רישא לתתאי דכמה דאתא נקובי מנקבא וטריפה, אבל קופא לתתאי דלא עייל אלא בסמפונא רבא תלינן דילמא בהדי דשעלא פלטה לה ואחזוקי באיסורא לאו מילתא היא דנפקא מהתם ונקבא בדוכתא אחריתי ע"כ.

קנה הלב דינו כלב ליאסר במשהו והוא החלב שעל דופני הערוגה והרמב"ם פירש קנה הלב הוא המזרק הגדול היוצא ממנו לריאה. ניטל הלב בין ביד בין מחמת חולי טריפה.