סימן מב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מב

סימן מב

 מרה שניקבה טריפה ואם ניקבה כנגד הכבד והכבד סותמו כשירה. ניטלה ביד או חסרה טריפה. אבל יש מיני עופות שאין להם מרה כמו תורים ובני יונה ואין לאוסרם כיון שכל המין הוא כך ומכל מקום אין ללמוד מהם להכשיר מינים אחרים שאין להם מרה שחלוקין הן במינים ואין ללמוד מין משאינו מינו.

כתב בעל הלכות גדולות ניטל המרה טעמינן לה בדוכתה אם יש בה טעם מרה כשירה בידוע שנבלעה במקומה.

וכתב הראב"ן ואי לא טעם בה מררה כשהיא חיה יצלנה ואי בלע בגויה יהיב בה טעמא ואם נמצאו שתים טריפה דכנטול דמי. ואם היא אחת ונראה כשתים נוקבין אותה ואם שופכות זו לזו אחת היא וכשירה, ואם לאו ב' הם וטריפה. גרעין שנמצא בה אם הוא גדול כשל תמרה כשירה שאינו יכול לנקוב ובודאי נכנס דרך הסמפון ואם הוא דק כשל זית טריפה שהרי הוא עשוי לנקוב.