סימן מג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מג

סימן מג

 ניטל הטחול כשר. ובניקב יש חילוק בין ראשו האחד לחבירו שהטחול בראשו האחד עב ובראשו השני דק ניקב בראש הדק כשירה. ואפילו נחתך שם כולו כשר. ניקב בראשו העב טריפה, במה דברים אמורים שלא נשאר מעוביו כעובי דינר זהב שלא ניקב אבל אם נשאר בו כעובי דינר זהב שלם כשר.

כתב הרשב"א:

עובי דינר זהב זה לא ידענו שיעורו, ויראה לי שהוא פחות מחצי עוביו. נחתך במקום עוביו יש מי שמתיר ויראה לי שהוא אסור מספק. וטחול של עוף עגול כענבה, ואינו דומה לשל בהמה לפיכך יש מי שהורה שאין הנקב פוסל בו, ועליו אנו סומכין שכבר הורה זקן ע"כ.

נמצאו שני טחולין כשר כיון דאפילו ניטל כולו כשר.