סימן מד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מד

סימן מד

 ניטלו הכליות כשירה הלכך אם נמצאו ג' כשירה. וכן אם ניקבו או חסרו אפילו אם הגיע החסרון והנקב עד הלובן כשירה. ואם הם מלאים מים זכים כשירה, אבל אם הם עכורים או אפילו זכים וסרוחים טריפה. לקתה אפילו באחד מהן טריפה, ואיזהו לקוי כל שנתמסמס הבשר עד שאם יאחוז אדם במקצתו מתמסמס ונופל. והוא שיגיע הליקוי ומים העכורין על הלובן שבה. כוליא שהקטינה טריפה וכמה תקטין ותטרף, בבהמה דקה עד כפול, ופול בכלל טריפה יתר מכאן כשרה. ובגסה עד כענבה בינונית ודוקא כשהקטינה מחמת חולי אבל אם קטנה בתולדתה כשרה ומראיתה מוכחת עליה.

כתב בעל העיטור מסתברא דלובן בכוליא לקותא הוא וכל שינוי מראה פוסל בה, ואם היא ירוקה כשירה.

כתב הרשב"א יש מגדולי המורים שהורו שאין טריפות בכוליא של עוף אע"פ שיש לדון ולאסור כבר הורה זקן ע"כ.