סימן מז
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן מז

סימן מז

 הדקין של הבהמה שיוצאין מהן מעי קטן כענף היוצא מן הבד אם בראש הקבה שמקום שהדקין יוצאין משם יש שלם ברוחב אצבע קודם שיתחיל זה המעי ליפרד וגם למטה לאחר שנתחבר עם שאר הדקין יש כרוחב אצבע שלם כשירה, ואם לאו שאין כאצבע שלם למעלה ולמטה טריפה.

ויש אומרים שאינו כשר אלא אם כן יהא באורך הפיצול פחות מרוחב אצבע וראשון עיקר ובעוף כיוצא בזה כשר. מעי היוצא מבית הכוסות להמסס כשירה והיוצא מבית הכוסות לכרס טריפה. ואי אית לה תרתי סניא דיבי טריפה ואי שפכי להדדי כשירה.

כתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל בתשובה הדרא דכנתא שיוצא מאמצעיתה יתרת שתלוי בדקין כמו מעי קטן באורך אצבע כשירה.