סימן נ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נ

סימן נ

 כל אלו הנקובין אם יש במה לתלות כמו בטבח או בזאב שנטלן תולין בהם ואם אין דבר לתלות בו וספיקא אם ניקב מחיים אם לאו, נוקבין נקב אצלו ומדמין זה לזה כדפרישית לעיל, ואפילו אם אין דומין אם משמשו בידים בנקב הספק ימשמשו, גם בנקב שעושין לדמותו בו, אם דומין לאחר המשמוש כשירה. ומיהו פירש רבי יונה שאין מדמין אלא בכרס ובדקין, אבל לא בכבד ולב וטחול וקורקבן.

ובעל העיטור כתב שמדמין בכל ואדוני אבי כתב כסברת רבינו יונה.

כל אבר שאמרו בו אם ניקב במשהו טריפה, הוא הדין נמי אם ניטל חוץ מטחול כדפירשנו לעיל. וכל שאמרו בו אם חסר טריפה, כל שכן אם נחתך וניטל.

אבל כל שאמרו בו אם ניטל טריפה, כתב הרמב"ם שאם נבראת חסרת אותו האבר כשירה, והרשב"א כתב שגם בזה נמי טריפה.