סימן נג
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נג

סימן נג

 נשתברו ידי הבהמה או אפילו נחתכו לגמרי או שנשמטו מעיקרן או שיש לה ג' ידים כשר והעצם עצמו אסור כשנשבר אם אין עור ובשר חופין את רובו כאשר יתבאר בע"ה וכן בעוף שנחתכו או נשברו אגפיו אבל אם נשמט מעיקרו אפילו אחד מהן חוששין שמא ניקבה הריאה וצריך לנפחה ולבודקה אם היא שלימה כשירה, ואם לאו טריפה.

ובעל העיטור כתב שהיא טריפה דלא מהניא לה בדיקה, וכן כתב בעל התרומה דבודאי איעכול ניביה.

ואדוני אבי ז”ל כתב כסברא ראשונה.

ויש אומרים שאם נשבר עצם השלישי המחוברת לגוף, חוששין שמא ניקבה הריאה וצריכה בדיקה ולא נהירא.