סימן נד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נד

סימן נד

 נשתברו צלעותיה טריפה והוא שנשתברו רובן, כיצד, הבהמה יש לה כ"ב צלעות גדולות שיש בהן מוח י"א מכאן וי"א מכאן וכל אחת תקועה בחוליא שלה ולמטה מהם יש לה עוד צלעות קטנות שאין בהם מוח ולאחר שיכלו כל הצלעות יש חוליות שאין צלעות תקועות בהם. נשברו רובן של כ"ב הגדולות בין ו' מצד זה וששה מצד זה, או י"א מצד זה ואחד מצד השני טריפה. במה דברים אמורים שנשתברו מחצין ולמעלה כלפי השדרה, אבל לא נשתברו רובן או שנשתברו רובן מחצין כלפי מטה כשירה. ואם נעקרו מן החוליא והחוליא קיימת הוי כאילו נשתברו. נשתברו צלעות הקטנות שאין בהן מוח כשירה. נעקר צלע וחצי חוליא עמה טריפה

וכתב הרשב"א דוקא מהצלעות הגדולות, אבל הקטנות שאין בהן מוח אפילו נעקר צלע וחצי חוליא כשירה.

ואדוני אבי הרא”ש ז"ל לא חילק בזה. נעקרה חוליא אחת כולה ואפילו מאותן שאין בהן צלעות אסורה.