סימן נט
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן נט

סימן נט

 הגלודה אסורה והוא שנפשט כל עורה בין בידי אדם בין ע"י חולי ואם נשתייר בה כסלע כשרה, ופסק רב אלפס דבעינן שישאר כרוחב סלע על כל אורך השדרה.

והרמב"ם פסק דבעינן כרוחב סלע על פני השדרה וכרוחב סלע על כל פרק ופרק מפרקיה וכרוחב סלע על מקום טיבורה. ואם ניטל מקום כל השדרה או מקום כל פרק ופרק ממנה, או מקום טיבורה והשאר כולו קיים, מיבעיא אם מהני ולא איפשיטא ולחומרא.

ואדוני אבי הרא”ש ז"ל פסק בכל מקום ממנה שישאר בו כסלע כשירה.