סימן ס
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן ס

סימן ס

 אחוזת הדם והמעושנת והמצוננת ושאכלה הרדופני וצואת תרנגולין ופלפלין וסם המות של בהמה או ששתתה מים הרעים כשרה. אכלה סם המות של אדם או הכישה נחש או שנשכה כלב שוטה מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות. בהמה או חיה שנפסקו רגליה לא יאכלו ממנה אלא ע"י בדיקה שיש לחוש שמא נשכה נחש, וזה בדיקתה שלא יאכלוה אלא ע"י צלי ואם יש בה ריעותא יראה מיד ע"י האש.