בבא בתרא, פרק א
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

בבא בתרא, פרק א

בבא בתרא, פרק א

 משנה א

הָשֻּׁתָּפִין שֶׁרָצוּ לַעֲשׁוֹת מְחִיצָה בֶּחָצֵר

בּוֹנִין אֶת הַכֹּתֶל בָּאֶמְצַע.

מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִבְנוֹת גָּוִיל, גָּזִית, כְּפִיסִין, לְבֵנִים

בּוֹנִים;

הַכֹּל כְּמִנְהַג הַמְּדִינָה.

בַּגָּוִיל -

זֶה נוֹתֵן שְׁלשָׁה טְפָחִים, וְזֶה נוֹתֵן שְׁלשָׁה טְפָחִים.

בַּגָּזִית -

זֶה נוֹתֵן טִפְחַיִם וּמֶחֱצָה, וְזֶה נוֹתֵן טִפְחַיִם וּמֶחֱצָה;

בַּכְּפִיסִין -

זֶה נוֹתֵן טִפְחַיִם, וְזֶה נוֹתֵן טִפְחַיִם;

בַּלְּבֵנִים -

זֶה נוֹתֵן טֶפַח וּמֶחֱצָה, וְזֶה נוֹתֵן טֶפַח וּמֶחֱצָה;

לְפִיכָךְ אִם נָפַל הַכֹּתֶל,

הַמָּקוֹם וְהָאֲבָנִים שֶׁל שְׁנֵיהֶם.

 

ברטנורא משנה א 

השותפין שרצו לעשות מחיצה.  בחצר שאין בה דין חלוקה מיירי, שאין בה כדי ארבע אמות לכל אחד מן השותפין. להכי קתני שרצו דמשמע דוקא שניהם רוצים. אבל אין אחד מהם יכול לכוף את חבירו. דאילו בחצר שיש בה דין חלוקה, כל אחד יכול לכוף את חבירו לחלוק. והשתא אשמועינן דכיון שרצו לחלוק והחזיק כל אחד מהם ברוח המגיע לו כפי מה שנתפשרו,  בונין את הכותל באמצע.  שזה נותן מחלקו חצי מקום עובי הכותל וכן זה.

גויל -  אבנים שאינם משופות ומתוקנות.

גזית -  אבנים משופות ומגוררות במגירה.

כפיסין -  אריח. שהוא חצי לבנה, והוא טפח ומחצה. והלבינה שלושה טפחים.

הכל כמנהג המדינה. "הכל", לאתויי אתרא דנהיגי לעשות מחיצה בלולבי גפנים וענפי עצים, שעושים כפי המנהג. ובלבד שתהא המחיצה עבה שלא יוכל אחד מהם להביט בשל חבירו, דהיזק ראיה שמיה היזק. וגובה הכותל והמחיצה אין פחות מארבע אמות.

זה נותן שלושה טפחים.  שכותל הגויל צריך טפח יותר מכותל הגזית, בשביל ראשי האבנים שבולטות לחוץ שאינן חלקות.

ובכפיסים זה נותן טפחיים.  שעובי כותל הכפיסים טפח יותר מעובי כותל הלבנים, לפי שמשים אריח מכאן ואריח מכאן, שהם שלושה טפחים וטפח באמצע שנותן שם טיט לחברן. וכותל העשוי מלבינים נותן לבינה שלימה לעובי הכותל, שהיא שלושה טפחים ואין צריך טיט באמצע.

המקום והאבנים של שניהם.  הא קמשמע לן דאף על גב דנפלו האבנים לרשותא דחד מינייהו,

אי נמי: דקדים חד ופנינהו לרשותיה מהו דתימא להוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה. קמשמע לן.

 

משנה ב

וְכֵן בַּגִּנָּה,

מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִגְדּוֹר, מְחַיְּבִין אוֹתוֹ;

אֲבָל בַּבִּקְעָה,

מְקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לִגְדּוֹר אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ;

אֶלָּא אִם רוֹצֶה, כּוֹנֵס לְתוֹךְ שֶׁלּוֹ וּבוֹנֶה.

וְעוֹשֶֹה חָזִית מִבַּחוּץ;

לְפִיכָךְ אִם נָפַל הַכֹּתֶל,

הַמָּקוֹם וְהָאֲבָנִים שֶׁלּוֹ.

אִם עָשׁוּ מִדַּעַת שְׁנֵיהֶן,

בּוֹנִין אֶת הַכֹּתֶל בָּאֶמְצַע, וְעוֹשִֹין חָזִית מִכָּאן וּמִכָּאן;

לְפִיכָךְ אִם נָפַל הַכֹּתֶל

הַמָּקוֹם וְהָאֲבָנִים שֶׁל שְׁנֵיהֶם.

 

ברטנורא משנה ב 

וכן בגינה.  הכי קאמר: וכן בגינה סתם, כמקום שנהגו לגדור הוא, ומחייבים אותו שלקח מקום שם לגדור.

אבל בבקעה.  סתם, הרי הוא כמקום שנהגו שלא לגדור, ואין מחייבים אותו. אלא אם רצה חבירו לגדור, כונס בתוך שלו.

ועושה לו חזית.  סימן, להיכר שהכותל שלו. והסימן מפרש בגמרא, שטח ראש הכותל אמה בסיד לצד חבירו. ולא לצד שלו, שמא יטוח גם חבירו מן הצד שלו, ויאמר שהכותל של שניהם הוא. אבל כשטח לצד חבירו ואינו טח לתוך שלו, הוי סימן שהכותל שלו. ואם יקלפנו חבירו, קלופה מידע ידיע.

ועושין חזית מכאן ומכאן.  להודיע ששניהם עשו אותו.

 

משנה ג

הַמַּקִּיף אֶת חֲבֵרוֹ מִשְּׁלשׁ רוּחוֹתָיו,

וְגָדַר אֶת הָרִאשׁוֹנָה וְאֶת הַשְּׁנִיָּה וְאֶת הַשְּׁלִישִׁית

אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ.

רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִם עָמַד וְגָדַר אֶת הָרְבִיעִית

מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל.

 

ברטנורא משנה ג 

אין מחייבין אותו.  דהא לא אהני ליה מידי, שעדיין קרקע שלו פתוחה. אבל אם גדר את הרביעית, דהשתא ודאי אהני ליה, מחייבין אותו לשלם מחצה דמי קנים בזול. אבל לא חצי יציאותיו, דאמר ליה לדידי סגי לי במחיצה של קנים, ואי אפשי ביציאה של גדר אבנים.

מגלגלין עליו את הכל.  מחצית יציאותיו כפי מה שגדר. והיינו דאיכא בין תנא קמא לרבי יוסי. והלכה כרבי יוסי. ואין צריך לומר אם הניקף הוא שגדר רוח רביעית, דגלי דעתיה דניחא ליה במה שגדר חבירו, שמגלגלין עליו את הכל, ומשלם לחבירו חצי יציאותיו.

 

משנה ד

כֹּתֶל חָצֵר שֶׁנָּפַל

מְחַיְּבִין אוֹתוֹ לִבְנוֹתוֹ עַד אַרְבַּע אַמּוֹת.

בְּחֶזְקַת שֶׁנָּתַן, עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁלֹּא נָתַן.

מֵאַרְבַּע אַמּוֹת וּלְמַעְלָה אֵין מְחַיְּבִין אוֹתוֹ.

סָמַךְ לוֹ כֹּתֶל אַחֵר,

אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נָתַן עָלָיו אֶת הַתִּקְרָה

מְגַלְגְּלִין עָלָיו אֶת הַכֹּל.

בְּחֶזְקַת שֶׁלֹּא נָתַן, עַד שֶׁיָּבִיא רְאָיָה שֶׁנָּתַן.

 

ברטנורא משנה ד 

כותל חצר של שותפין.

עד ארבע אמות.  דבהכי סגי ליה להיזק ראיה.

בחזקת שנתן.  כשזה תובעו חצי היציאה וזה אומר כבר נתתי חלקי, נאמן, עד שיביא התובע עדים שתבעו ולא נתן. דמשפט זה גלוי לכל, שחובה עליו לסייעו, ולא היה זה בונהו משלו אלא היה מביאו לבית דין.

סמך לו כותל אחר.  לאחר שבנה האחד למעלה מארבע אמות הרבה, ולא רצה לסייעו בהגבהתו, סמך השני כותל אחר כנגד כותל זה, כדי לסכך ולתת תקרה מכותל לכותל. אע"פ שלא נתן עליו עדיין התקרה, מגלגלין עליו את הכל.  דגלי דעתיה דניחא ליה בהגבהה דהאיך.

בחזקת שלא נתן.  אם בא הראשון ותבעו לדין לאחר שסמך את כותלו לכותל ראשון, ואומר לו תן חלקך במה שהגבהתי אותו, וזה אומר נתתי חלקי, אינו נאמן אלא בעדים. שאין משפט זה גלוי, ועד שחייבוהו בית דין אינו עשוי ליתן.

 

משנה ה

כּוֹפִין אוֹתוֹ לִבְנוֹת בֵּית שַׁעַר וְדֶלֶת לֶחָצֵר.

רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר:

לא כָּל הַחֲצֵרוֹת רְאוּיוֹת לְבֵית שַׁעַר.

כּוֹפִין אוֹתוֹ לִבְנוֹת לָעִיר חוֹמָה וּדְלָתַיִם וּבְרִיחַ.

רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר:

לא כָּל הָעֲיָרוֹת רְאוּיוֹת לְחוֹמָה.

 

כַּמָּה יְהֵא בָּעִיר וִיהֵא כְּאַנְשֵׁי הָעִיר?

שְׁנֵים עָשָֹר חֹדֶשׁ.

קָנָה בָּהּ בֵּית דִּירָה

הֲרֵי הוּא כְּאַנְשֵׁי הָעִיר מִיָּד.

 

ברטנורא משנה ה 

כופין אותו.  את בן החצר שאינו רוצה לסייע לבני החצר.

לבנות לחצר בית שער להיות שומר הפתח יושב שם בצל, ומרחיק את בני רשות הרבים מלהציץ בחצר

ודלת לשער החצר.

לא כל החצרות ראויות לבית שער.  חצר שאינה סמוכה לרשות הרבים, אינה ראויה לבית שער. ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. דאפילו שאינה סמוכה לרשות הרבים זמנין דדחקי רבים ועיילו ואתו.

לא כל העיירות ראויות לחומה.  עיר שאינה סמוכה לגבול האויבים אינה צריכה לחומה.

ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. דאפילו אינה סמוכה לגבול האויבים צריכה לחומה, דזמנין דמקרו ואתו גייסות.

ויהא כאנשי העיר לשאת עמהם בעול.

שנים עשר חדש.  והאידנא דניידי, נהוג עלמא שלושים יום.

 

 

משנה ו

אֵין חוֹלְקִין אֶת הֶחָצֵר,

עַד שֶׁיְּהֵא אַרְבַּע אַמּוֹת לָזֶה וְאַרְבַּע אַמּוֹת לָזֶה.

וְלא אֶת הַשָֹּׂדֶה,

עַד שֶׁיְּהֵא בָּהּ תִּשְׁעַת קַבִּין לָזֶה וְתִשְׁעַת קַבִּין לָזֶה;

רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיְּהֵא בָּהּ תִּשְׁעַת חֲצָאֵי קַבִּין לָזֶה,

וְתִשְׁעַת חֲצָאֵי קַבִּין לָזֶה.

וְלא אֶת הַגִּנָּה,

עַד שֶׁיְּהֵא בָּהּ חֲצִי קַב לָזֶה וַחֲצִי קַב לָזֶה;

רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: בֵּית רֹבַע.

וְלא אֶת הַטְּרַקְלִין וְלא אֶת הַמּוֹרָן וְלא אֶת הַשּׁוֹבָךְ,

וְלא אֶת הַטַּלִּית וְלא אֶת הַמֶּרְחָץ וְלא אֶת בֵּית הַבַּד,

עַד שֶׁיְּהֵא בָּהֶן כְּדַי לָזֶה וּכְדַי לָזֶה.

 

זֶה הַכְּלָל.

כָּל שֶׁיֵּחָלֵק וּשְׁמוֹ עָלָיו חוֹלְקִין;

וְאִם לָאו אֵין חוֹלְקִין.

אֵימָתַי?

בִּזְמַן שֶׁאֵין שְׁנֵיהֶם רוֹצִים;

אֲבָל בִּזְמַן שֶׁשְּׁנֵיהֶם רוֹצִים,

אֲפִלּוּ בְּפָחוֹת מִכָּאן יַחֲלקוּ.

וְכִתְבֵי הַקֹּדֶשׁ,

אַף עַל פִּי שֶׁשְּׁנֵיהֶם רוֹצִים לא יַחֲלקוּ.

 

ברטנורא משנה ו 

אין חולקין את החצר.  אין אחד מן השותפין יכול לכוף את חבירו לחלוק החצר, עד שיהא בו ארבע אמות לכל אחד מן השותפין חוץ מן הפתחים, שכל בית שבחצר צריך שיהיה לפני פתחו ארבע אמות לפרק משאו מעל חמורו, וחוץ מאותן ארבע אמות צריך שיהיה בחצר ארבע אמות אחרות לכל אחד מן השותפין לשאר תשמישים, ואז יהיה בחצר דין חלוקה.

רבי יהודה אומר תשעה חצאי קבין. מר כי אתריה ומר כי אתריה. ולא פליגי. באתריה דרבי יהודה היתה עושה תבואה שדה בת תשעה חצאי קבין כשדה בת תשעה קבין באתרייהו דרבנן.

בית רובע.  מקום לזרוע בו רובע הקב.

וופסק ההלכה, אין דין חלוקה בקרקעות העומדות לחרישה ולזריעה אלא אם כן ישאר לכל אחד מן השותפים קרקע כדי עבודת יום אחד בחרישה [או בזריעה] וכיוצא בהן.

מורן וטרקלין.  מיני פלטין הן.

כדי לזה וכדי לזה.  כדמפרש ואזיל שלאחר שיחלוקו ויטול כל אחד חלקו יהיה בחלק כל אחד מהם מקום ראוי שיקרא טרקלין או מורן, שישאר בקצתו השם שהיה בכולו.

בזמן שאין שניהם רוצין.  אין יכול האחד לכוף את חבירו לחלוק על כרחו. אבל יכול לכופו לענין גוד או אגוד, כלומר, קנה חלקי או מכור לי חלקך במה שהוא שוה.

וכתבי הקודש.  תורה נביאים וכתובים.

לא יחלוקו. ודוקא כשהם בכרך אחד. אבל בכרכים הרבה כל ספר בפני עצמו, אם רצו חולקים.