מנחות, פרק ד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מנחות, פרק ד

מנחות, פרק ד

משנה א

הַתְּכֵלֶת אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת אֶת הַלָּבָן,

וְהַלָּבָן אֵינוֹ מְעַכֵּב אֶת הַתְּכֵלֶת.

תְּפִלָּה שֶׁל יָד אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת שֶׁל רֹאשׁ,

וְשֶׁל רֹאשׁ אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת שֶׁל יָד.

הַסֹּלֶת וְהַשֶּׁמֶן אֵינָם מְעַכְּבִין אֶת הַיַּיִן,

וְלא הַיַּיִן מְעַכְּבָן.

הַמַּתָּנוֹת שֶׁעַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן אֵינָן מְעַכְּבוֹת זוֹ אֶת זוֹ.

 

ברטנורא משנה א

התכלת אינה מעכבת את הלבן. אע"ג דמצוה לתת שני חוטין של תכלת ושני חוטין של לבן, או חוט אחד של תכלת ושלושה חוטים של לבן, אפילו הכי אין זה מעכב את זה, ואם נתן ארבעתן של תכלת או ארבעתן של לבן, יצא.

תפלה של יד אינה מעכבת של ראש. רמב"ם כתב, דוקא ששתיהן מצויין אצלו, אבל אם אין מצויה אצלו אלא אחת מהן, לא יניח האחת עד שימצא האחרת, גזרינן שמא יטעה ויסמוך על אחת תמיד.

וזה דלא כהלכתא, דמאן דאמר הכי בגמרא [מנחות מ"ד ע"א] הדר ביה מכח מה שהקשו לו: ואלא מאן דלית ליה תרתי מצות, חדא מצוה נמי לא לעביד, בתמיה.

והלכה, בין ששניהן מצויין אצלו בין שאין מצויין אצלו אינן מעכבות זו את זו, וכן הורו כל רבותי הלכה למעשה.

הסולת והשמן. של מנחת נסכים.

אין מעכבין את היין. של נסכים שאם הביאו את היין בלא סולת ושמן מנסכו.

והמתנות של מזבח החיצון. כגון ארבע מתנות של חטאת.

אין מעכבות זו את זו. שאם לא נתן אלא אחת כיפר. דכתיב (דברים י"ב) ודם זבחיך ישפך, שפיכה אחת משמע.

 

משנה ב

הַפָּרִים וְהָאֵילִים וְהַכְּבָשִֹים אֵינָן מְעַכְּבִין זֶה אֶת זֶה.

רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אִם הָיוּ לָהֶם פָּרִים מְרֻבִּים, וְלא הָיוּ לָהֶם נְסָכִים -

יָבִיאוּ פַּר אֶחָד וּנְסָכָיו,

וְלא יִקְרְבוּ כֻּלָּן בְּלא נְסָכִין.

ברטנורא משנה ב

הפרים והאילים והכבשים. הנך דכתיבי בפרשת אמור אל הכהנים והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים בני שנה ופר בן בקר אחד ואילים שנים, הבאים עם שתי הלחם של עצרת, אינם מעכבים הפרים שנים ואיל אחד ושבעה כבשים של מוספים של עצרת הכתובים בפרשת פנחס. שאין [שני] פרים של מוספים מעכבין הפר של שתי הלחם, ולא הפר של שתי הלחם מעכב שני פרים של מוספים. וכן שני אילים של שתי הלחם אין מעכבין האיל אחד של מוספים, ולא איל אחד של מוספים מעכב שני האילים של שתי הלחם. וכן הכבשים אין מעכבין אלו את אלו.

רבי שמעון אומר אם היו להם פרים מרובין. כלומר, דמים כדי לקנות פרים כדי צרכן, ולא היו להם דמים לקנות נסכים, יביאו פר אחד ונסכיו. ומפיק לה מקרא דכתיב (יחזקאל מ"ו) "איפה לפר ואיפה לאיל יעשה מנחה ולכבשים כאשר תשיג ידו", וכי מדת פרים ואילים אחת היא, והלא מנחת פרים שלושה עשרון ומנחת אילים שני עשרון, אלא להודיעך שמוטב להביא פר אחד איל אחד עם איפתו, מדה הראויה לו, מלהביא פרים מרובים ואילים מרובים בלא מנחתם. ואין הלכה כרבי שמעון.

 

משנה ג

הַפָּר וְהָאֵילִים וְהַכְּבָשִֹים וְהַשָֹּׂעִיר אֵינָן מְעַכְּבִין אֶת הַלֶּחֶם,

וְלא הַלֶּחֶם מְעַכְּבָן.

הַלֶּחֶם מְעַכֵּב אֶת הַכְּבָשִֹים, וְהַכְּבָשִֹים אֵינָן מְעַכְּבִין אֶת הַלֶּחֶם;

דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא.

אָמַר שִׁמְעוֹן בֶּן נַנָּס: לא כִי, אֶלָּא הַכְּבָשִֹים מְעַכְּבִין אֶת הַלֶּחֶם,

וְהַלֶּחֶם אֵינוֹ מְעַכֵּב אֶת הַכְּבָשִֹים;

שֶׁכֵּן מָצִינוּ,

כְּשֶׁהָיוּ יִשְֹרָאֵל בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה, קָרְבוּ כְּבָשִֹים בְּלא לֶחֶם,

אַף כָּאן, יִקְרְבוּ כְּבָשִֹים בְּלא לֶחֶם.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי בֶּן נַנָּס, אֲבָל אֵין הַטַּעַם כִּדְבָרָיו;

שֶׁכָּל הָאָמוּר בְּחוּמַשׁ הַפְּקוּדִים - קָרַב בַּמִּדְבָּר,

וְכָל הָאָמוּר בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים - לא קָרַב בַּמִּדְבָּר,

מִשֶּׁבָּאוּ לָאָרֶץ - קָרְבוּ אֵלּוּ וָאֵלּוּ.

 

וּמִפְּנֵי מָה אֲנִי אוֹמֵר: יִקְרְבוּ כְּבָשִֹים בְּלא לֶחֶם?

שֶׁהַכְּבָשִֹים מַתִּירִין אֶת עַצְמָן בְּלא לֶחֶם;

לֶחֶם בְּלא כְּבָשִֹים, אֵין לִי מִי יַתִּירֶנּוּ.

 

ברטנורא משנה ג

הפר והאילים והכבשים והשעיר. הבאים בגלל הלחם. וכולן עולות, חוץ מן השעיר שהוא חטאת.

אין מעכבין את הלחם. שאם הביאו שתי הלחם של עצרת בלא הקרבנות הללו, מקודשין.

הלחם מעכב את הכבשים. הנך כבשים הן שני כבשים דשלמים שהוזקקו לתנופה עם הלחם.

והכבשים אין מעכבים את הלחם. שאם לא נמצאו כבשים מביאים שתי הלחם והן קדושים כאילו הביאום עם הכבשים.

קרבו כבשים בלא לחם. שהרי לא היה להם לחם במדבר אלא המן.

הלכה כדברי בן ננס. דכבשים מעכבים את הלחם.

אבל אין הטעם כדבריו. דהוא אומר במדבר קרבו כבשים דשלמים ולא היא.

שכל האמור בחומש הפקודים. בספר במדבר. כגון קרבנות מוספים האמורים בפרשת פנחס, קרבו במדבר.

וכל האמור בת"כ. דהיינו בספר ויקרא. לא קרבו במדבר. והנך כבשים האמורים באמור אל הכהנים, כגון הנך שבעה כבשים ופר ואילים דעולה דעל הלחם ושני כבשים דשלמים לא קרבו במדבר.

לחם בלא כבשים אין לו מי יתירנו. שאין הלחם מותר באכילה לכהנים עד שיקרבו כבשים. והלכה כרבי שמעון.

 

משנה ד

הַתְּמִידִין אֵינָן מְעַכְּבִין אֶת הַמּוּסָפִים,

וְלא הַמּוּסָפִים מְעַכְּבִין אֶת הַתְּמִידִים,

וְלא הַמּוּסָפִים מְעַכְּבִין זֶה אֶת זֶה.

לא הִקְרִיבוּ כֶּבֶשׁ בַּבֹּקֶר - יַקְרִיבוּ בֵּין הָעַרְבַּיִם.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן:

אֵימָתַי?

בִּזְמַן שֶׁהָיוּ אֲנוּסִין אוֹ שׁוֹגְגִין,

אֲבָל אִם הָיוּ מְזִידִין וְלא הִקְרִיבוּ כֶּבֶשׁ בַּבֹּקֶר -

לא יַקְרִיבוּ בֵּין הָעַרְבַּיִם.

לא הִקְטִירוּ קְטֹרֶת בַּבֹּקֶר - יַקְטִירוּ בֵּין הָעַרְבַּיִם.

אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן: וְכֻלָּהּ הָיְתָה קְרֵבָה בֵּין הָעַרְבַּיִם;

שֶׁאֵין מְחַנְּכִין אֶת מִזְבַּח הַזָּהָב אֶלָּא בִּקְטֹרֶת הַסַּמִּים,

וְלא מִזְבַּח הָעוֹלָה אֶלָּא בְּתָמִיד שֶׁל שַׁחַר,

וְלא אֶת הַשֻּׁלְחָן אֶלָּא בְּלֶחֶם הַפָּנִים בַּשַּׁבָּת,

וְלא אֶת הַמְּנוֹרָה אֶלָּא בְּשִׁבְעָה נֵרוֹתֶיהָ בֵּין הָעַרְבַּיִם.

 

ברטנורא משנה ד

התמידים אינן מעכבין את המוספים. בגמרא מפרש דלענין קדימה קאמר דאין מעכבין זה את זה, דאי בעי תמידין מקריב ברישא ואי בעי מוספין מקריב ברישא. ואע"ג דכתיב "וערך עליה העולה", ומשמע העולה דהיינו עולת תמיד תהא ראשונה לכל הקרבנות, אין זה אלא למצוה בעלמא אבל לא לעכב.

אמר רבי שמעון אימתי כו'. בגמרא מפרש דמתניתין חסורי מחסרא והכי קתני: לא הקריבו כבש בבוקר לא יקריבו בין הערבים, במה דברים אמורים שלא נתחנך המזבח ,אבל נתחנך המזבח יקריבו בין הערבים. אמר רבי שמעון אימתי בזמן שהיו אנוסים או שוגגים, אבל אם מזידים לא הקריבו כבש בבוקר, לא יקריבו בין הערבים.

והכי פירושו, לא הקריבו התמיד של שחר לא יקריבו התמיד של בין הערבים, דהכי מדרש קרא, אם את הכבש אחד תעשה בבוקר הוכשר שני ליקרב בין הערבים, ואי לא לא. במה דברים אמורים שלא נתחנך מזבח, דהאי קרא בחינוך כתיב בפרשת ואתה תצוה, דכתיב לעיל מיניה וזה אשר תעשה על המזבח. אבל נתחנך מזבח, שכבר הקריב עליו קרבנות, אפילו לא הקריב תמיד של שחר, יקריב תמיד של בין הערבים, דכתיב בפרשת פנחס "ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו", ובההוא קרא לא כתיב "את הכבש האחד תעשה בבוקר". ותניא בספרי האי קרא למה נאמר, והלא נאמר למעלה בפרשה "ואת הכבש השני תעשה" כו', לפי שנאמר עמו את הכבש אחד תעשה בבוקר, הרי שלא הקריבו של שחר, שומע אני שלא יקריבו של בין הערבים, תלמוד לומר קרא בתרא ואת הכבש השני, מגיד לך שאם לא הקריב של שחר יקריב של בין הערבים. אבל אם מזידים כו' לא יקריבו בין הערבים, אותן המזידים, אבל כהנים אחרים יכולים להקריב.

לא הקטירו קטורת בבוקר יקטירו בין הערבים. דקטורת לא שכיחא בחד גברא שיקטיר קטורת פעמים רבות כמו בעולה, כדאמרינן ביומא [כ"ו ע"א] שלא שנה בה אדם מעולם מפני שהיא מעשרת דכתיב (דברים ל"ג) ישימו קטורה באפך וסמיך ליה ברך ה' חילו, הלכך לא קנסינן להו, שמתוך שהיא חביבה עליהם לא פשעי בה ואינו מצוי שיניחו אותה מזידין. ואין הלכה כרבי שמעון בשתיהן.

שאין מחנכים את מזבח הזהב אלא בקטורת הסמים. של בין הערבים. דכתיב (שמות ל') "בבוקר בהטיבו את הנרות יקטירנה", כלומר כשמדשן את המנורה מן האפר שיש שם מהדלקת הנרות. ואי לאו דעבד הדלקה באורתא מאי בעי למתקן בצפרא, אלמא חינוך המנורה בין הערבים. וכיון דמנורה נתחנכה בערב, קטורת נמי נתחנכה בערב, דכתיב (שם) ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה.

 

משנה ה

חֲבִתֵּי כֹּהֵן גָּדוֹל לא הָיוּ בָּאוֹת חֲצָיִים,

אֶלָּא מֵבִיא עִשָֹּׂרוֹן שָׁלֵם, וְחוֹצֵהוּ,

וּמַקְרִיב מֶחֱצָה בַּבֹּקֶר וּמֶחֱצָה בֵּין הָעַרְבַּיִם.

וְכֹהֵן שֶׁהִקְרִיב מֶחֱצָה בְּשַׁחֲרִית וּמֵת וּמִנּוּ כֹּהֵן אַחֵר תַּחְתָּיו -

לא יָבִיא חֲצִי עִשָֹּׂרוֹן מִבֵּיתוֹ, וְלא חֲצִי עֶשְֹרוֹנוֹ שֶׁל רִאשׁוֹן,

אֶלָּא מֵבִיא עִשָֹּׂרוֹן שָׁלֵם, וְחוֹצֵהוּ,

וּמַקְרִיב מֶחֱצָה, וּמֶחֱצָה אָבֵד.

נִמְצְאוּ שְׁנֵי חֲצָיִים קְרֵבִין, וּשְׁנֵי חֲצָיִים אוֹבְדִין.

 

לא מִנּוּ כֹּהֵן אַחֵר, מִשֶּׁל מִי הָיְתָה קְרֵבָה?

רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִשֶּׁל צִבּוּר.

רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מִשֶּׁל יוֹרְשִׁים.

וּשְׁלֵמָה הָיְתָה קְרֵבָה.

 

ברטנורא משנה ה

חביתי כהן גדול. מנחת כן גדול שמביא בכל יום. ועל שם דכתיב בה (ויקרא ו') "על מחבת בשמן תעשה", משום הכי קרי לה חביתין.

לא היו באות חצאין. שלא יביא מביתו חצי עשרון בבוקר וחצי עשרון בערב.

ולא חצי עשרונו של ראשון. שנשאר מן העשרון שלם שהביא הראשון שמת ולא קרב אלא חציו.

ושני חציין אובדים. חצי עשרונו של ראשון שמת וחצי עשרונו של זה שעמד.

משל צבור. דכתיב חק עולם, חק זה יהא משל עולם, כלומר משל צבור מתרומת הלשכה.

רבי יהודה אומר משל יורשים. דכתיב (שם) "והכהן המשיח תחתיו מבניו". והכי משמע, והכהן המשיח שמת, תחתיו אחד מבניו יעשה אותה.

ושלימה היתה קריבה. כל זמן שהיא באה משל צבור לרבי שמעון או משל יורשים לרבי יהודה, שלימה היתה קריבה, עשרון שלם ולא חצי עשרון.

רבי שמעון מפיק ליה מכליל תקטר, שלא יקטירוה לחצאים אלא כולה כשהיא באה משל צבור.

 

ורבי יהודה מפיק לה מדכתיב מבניו יעשה אותה, כשאחד מבניו מקריב לאחר שמת אביו דהיינו היורשים, יעשה אותה ולא חציה. והלכה כרבי יהודה שמשל יורשים היא באה.