אהלות, פרק ד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אהלות, פרק ד

אהלות, פרק ד

משנה א

מִגְדָּל שֶׁהוּא עוֹמֵד בָּאֲוִיר,

טֻמְאָה בְּתוֹכוֹ - כֵּלִים שֶׁבְּעָבְיוֹ טְהוֹרִים;

טֻמְאָה בְּעָבְיוֹ - כֵּלִים שֶׁבְּתוֹכוֹ טְהוֹרִים.

רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: מֶחֱצָה לְמֶחֱצָה.

הָיָה עוֹמֵד בְּתוֹךְ הַבַּיִת,

טֻמְאָה בְּתוֹכוֹ - הַבַּיִת טָמֵא;

טֻמְאָה בַּבַּיִת - מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ טָהוֹר,

שֶׁדֶּרֶךְ הַטֻּמְאָה לָצֵאת וְאֵין דַּרְכָּהּ לְהִכָּנֵס.

כֵּלִים שֶׁבֵּינוֹ לְבֵין הָאָרֶץ,

שֶׁבֵּינוֹ לְבֵין הַכֹּתֶל, שֶׁבֵּינוֹ לְבֵין הַקּוֹרוֹת:

אִם יֶשׁ שָׁם פּוֹתֵחַ טֶפַח - טְמֵאִין;

וְאִם לָאו - טְהוֹרִין.

טֻמְאָה שָׁם - הַבַּיִת טָמֵא.

 

ברטנורא משנה א

מגדל שהוא עומד באויר. מגדל עץ שיש לו דפנות והדפנות עצמן יש חלל בעוביין כגון חורין המפולשין פתוחים לפנים ולחוץ אלא שאין בהן פותח טפח, ורגילים להצניע שם מחטין וצנוריות וכלים קטנים.

שהוא עומד באויר. תחת אויר השמים, כגון דקאי בחצר.

טומאה בתוכו. בחלל המגדל עצמו.

כלים שבעוביו. בעובי חלל הדפנות.

מחצה למחצה. מחציו של עובי מגדל ולפנים כלפנים, מחציו ולחוץ כלחוץ. בין שהטומאה במגדל וכלים בעוביו, בין שהטומאה בעוביו וכלים במגדל. ואין הלכה כרבי יוסי.

טומאה בתוכו. בתוך המגדל.

הבית טמא. אף על פי שדלתותיו מגופות. כדמפרש טעמא שדרך הטומאה לצאת משם לבית.

טומאה בבית מה שבתוך המגדל טהור. והוא שדלתותיו מגופות. דאי פתוחות, לא גרע מחלון שבין שני בתים. וטעמא דמה שבתוך המגדל טהור, שאין דרך לטומאה שבבית להכניסה במגדל.

אם יש שם פותח טפח. בין שולי המגדל לארץ או בין דופן המגדל לכותל או בין גג המגדל לתקרת הבית.

טמאים. מחמת טומאה שבבית. אבל אין שם טפח הוי מגדל כלבוד ואין טומאת הבית נכנסת שם.

טומאה שם הבית טמא. אם היתה טומאה בין שולי המגדל לקרקע הבית. או בין גג המגדל לגג הבית או בין דפנות המגדל לכותלי הבית, אף על פי שאין ביניהן פותח טפח הבית טמא, שאין המגדל מציל על הטומאה שתחתיו בתוך הבית שלא תטמא כל אשר בבית.

 

משנה ב

תֵּבַת הַמִּגְדָּל,

יֶשׁ בָּהּ פּוֹתֵחַ טֶפַח, וְאֵין בִּיצִיאָתָהּ פּוֹתֵחַ טֶפַח,

טֻמְאָה בְּתוֹכָהּ - הַבַּיִת טָמֵא;

טֻמְאָה בַּבַּיִת - מַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ טָהוֹר;

שֶׁדֶּרֶךְ הַטֻּמְאָה לָצֵאת, וְאֵין דַּרְכָּהּ לְהִכָּנֵס.

רַבִּי יוֹסֵי - מְטַהֵר,

מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָכוֹל לְהוֹצִיאָהּ לַחֲצָאִים, אוֹ לְשָֹרְפָהּ בִּמְקוֹמָהּ.

 

ברטנורא משנה ב

תיבת המגדל. רגילים לעשות תיבות קטנות בתוך מגדל של עץ, כדי להצניע בהם כלים ואוכלין ומשקים.

שיש בה פותח טפח. שיש בחללה פותח טפח, דלא הויא טומאה טמונה.

ואין ביציאתה. בחור פתחה אין בו טפח.

טומאה בתוכה הבית טמא. ואף על פי שפתחה קטן. כדמפרש טעמא, מפני שדרך טומאה לצאת, על כרחך סופה לצאת דרך פתח זה, לפיכך מטמא מיד דרך יציאתה.

מה שבתוכה טהור. הואיל ואין ביציאתה פותח טפח אינו מביא את הטומאה.

ואין דרך טומאה ליכנס. שאין סופו להכניס לה מת.

ורבי יוסי מטהר. דשמא אין סופו לצאת דרך פתח זה שיהא בה שיעור טומאה שהרי יכול להוציאה לחצאים או לשורפה במקומה. ואין הלכה כרבי יוסי.

 

משנה ג

הָיָה עוֹמֵד בְּתוֹךְ הַפֶּתַח, וְנִפְתַּח לַחוּץ,

טֻמְאָה בְּתוֹכוֹ - הַבַּיִת טָהוֹר;

טֻמְאָה בַּבַּיִת - מַה שֶּׁבְּתוֹכוֹ טָמֵא;

שֶׁדֶּרֶךְ הַטֻּמְאָה לָצֵאת, וְאֵין דַּרְכָּהּ לְהִכָּנֵס.

הָיְתָה מוּכְנִי שֶׁלּוֹ מְשׁוּכָה לַאֲחוֹרָיו שָׁלשׁ אֶצְבָּעוֹת,

טֻמְאָה שָׁם כְּנֶגֶד הַקּוֹרוֹת - הַבַּיִת טָהוֹר.

 

בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים?

בִּזְמַן שֶׁיֶּשׁ שָׁם פּוֹתֵחַ טֶפַח, וְאֵינָהּ יוֹצְאָה,

וְהַמִּגְדָּל בָּא בַּמִּדָּה.

 

ברטנורא משנה ג

היה. המגדל עומד כולו בתוך הבית אלא שפתח התיבה לחוץ.

טומאה בתוכה הבית טהור. דמשום מאי איכא לטמוייה, הא טומאה ליכא דיש בה פותח טפח ולאו טמונה היא, ומשום יציאה של טומאה נמי לא מטמיא דהא אין יציאתה לפנים בתוך הבית.

טומאה בבית מה שבתוכו טהור. שאין דרך טומאה ליכנס שם.

מוכני. גלגל העשוי למגדל להוליכו ממקום למקום.

משוכה לאחוריו. מרוחקת מאחורי המגדל לצד הבית. שהמגדל עומד על הפתח והמוכני משוכה מאחריו לצד הבית בפנים, וטומאה שם בתוך המוכני כנגד קורות הבית. אף על פי שהבית מאהיל עליו. הבית טהור. דנחשב מוכני כמגדל, והרי המגדל עומד בפתח ונפתח לחוץ. ושלושה אצבעות דנקט, למעוטי אם היתה משוכה טפי משלושה אצבעות דלא הוי כמגדל, דאין דרך להרחיק המוכני מן המגדל כולי האי.

בזמן שיש שם פותח טפח. דחלל המוכני שהטומאה בו פותח טפח, שלא תהא טומאה רצוצה דבוקעת ועולה.

ואינה יוצאה. שאין המוכני נשמטת לגמרי מן המגדל.

והמגדל בא במדה. שמחזיק ארבעים סאה בלח שהם כוריים ביבש. שכשהוא במדה זו אינו מקבל טומאה, וחוצץ בפני הטומאה. אבל בפחות ממדה זו, הוי כשאר כלים המקבלים טומאה ואינו חוצץ בפני הטומאה.

 

וכל מגדל דתנינן בפרקין, במגדל הבא במדה מיירי.