סימן רסג: המוצא אבידה שמתבייש להשיבה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן רסג: המוצא אבידה שמתבייש להשיבה

סימן רסג: המוצא אבידה שמתבייש להשיבה

 סעיף א

מצא שק או קופה, אם היה חכם או זקן מכובד שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו, אינו חייב ליטפל בהם, ואומד דעתו, אילו היו שלו אם היה מחזירן לעצמו, כך חייב להחזיר של חברו, ואם לא היה מוחל על כבודו אפילו היו שלו, כך בשל חברו אינו חייב להחזיר.

 

סעיף ב

היה דרכו להחזיר כלים כאלו בשדה ואין דרכו להחזירן בעיר, ומצאן בעיר, אינו חייב להחזיר. מצאם בשדה, חייב להחזיר עד שיגיעו לרשות הבעלים, ואע"פ שהרי נכנס בהם לעיר ואין דרכו בכך, (ויש אומרים דלא יחזיר בעיר, אלא יכניסה מן השדה לעיר ויניחנה) (טור בשם הרא"ש), וכן אם מצא בהמה והכישה, נתחייב ליטפל בה ולהחזירה אע"פ שאינה לפי כבודו, שהרי התחיל במצוה.

 

סעיף ג

ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין, מחזיר את האבידה בכל מקום ואע"פ שאינה לפי כבודו.

הגה: ויש חולקין ואוסרין להחזיר הואיל ואינו לפי כבודו, אלא אם רוצה ליכנס לפנים מן השורה ישלם מכיסו (טור בשם הרא"ש סימן רע"ב).