סימן כא: מי שקבל עליו להשלים הדין ליום ידוע ונאנס
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כא: מי שקבל עליו להשלים הדין ליום ידוע ונאנס

סימן כא: מי שקבל עליו להשלים הדין ליום ידוע ונאנס

 סעיף א

מי שקנו מידו שאם לא יבא ביום פלוני וישבע יהיה חברו נאמן בטענותיו ויטול כל מה שטען בלא שבועה, או שאם לא יבא ביום פלוני וישבע ויטול אבד זכותו ואין לו כלום ויפטר חברו, ועבר היום ולא בא, נתקיימו התנאים ואבד זכותו (מיד, ואין נותנים לו זמן יותר) (ב"י בסימן יט בשם רשב"א) ואם הביא ראיה שהיה אנוס באותו היום הרי זה פטור מקנין זה וישבע כשיתבענו חברו כמו שהיה מקודם וכן כל כיוצא בזה. (וכל זה כשקנו מידו, אבל בלאו הכי, לא, דהוי אסמכתא). (מרדכי ריש סנהדרין ותשובת רשב"א סימן תתצ"ט ועיין לקמן סימן רז).