סימן כג: עד מתי נאמן הדיין לומר לזה זכיתי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כג: עד מתי נאמן הדיין לומר לזה זכיתי

סימן כג: עד מתי נאמן הדיין לומר לזה זכיתי

 סעיף א

כל זמן שבעלי דינים עומדים לפני הדיין, נאמן לומר: לזה חייבתי ולזה זכיתי. נסתלקו מלפניו, אינו נאמן. אם אין בידו פסק דין, ודוקא בשודא דדייני, אבל דין התלוי בטענות לא שייך בו נאמנות שלפי הטענות יזכה הזוכה, ובלבד שלא יסתור טענות הראשונות. וכל זה דוקא בדיין אחד, אבל שנים נאמנים לעולם ואפילו אם יש שני עדים שמכחישים אותם. הגה: והוא הדין אם קבלו עליהם פשרן לזמן, כל מה שאומר תוך זמן נאמן, אבל אם כבר כתב ונתן להם הפשרה, אין לו רשות להוסיף או לגרוע (ואפילו תוך הזמן), אף על פי שאומר שכך היתה כונתו (ב"י בשם רשב"א).