סימן כד: שנזקקין לתובע תחילה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן כד: שנזקקין לתובע תחילה

סימן כד: שנזקקין לתובע תחילה

 סעיף א

אין נזקקין אלא (לתובע) תחלה ואם זיילי נכסי דנתבע נזקקין לו תחלה.

הגה: פירוש: ראובן (תובע) שמעון בענין שלא יוכל לומר פרעתי, ושמעון משיב: יש לך משלי כל כך ומבקש זמן להביא עדים יותר מל' יום שהוא זמן בית דין, אע"פ שאנו יודעין שיש לו עדים היודעים בדבר, נזקקים לתובע וצריך לשלם לו מיד, אם לא שזיילי נכסיה ויש היזק בזה לנתבע. והוא הדין אם התובע רוצה שישמעו דבריו תחילה קודם שישמעו דבריו של נתבע, או שמבקש מהבית דין שלא יפסקו לו הדין עכשיו אלא כשירצה הוא (טור בשם הראב"ד) או שהנתבע חייב לו שבועה ואומר התובע שאינו רוצה שישבע לו עכשיו רק כשירצה (נ"י) וכל כיוצא בזה, כגון שאומר שיש לו הרבה טענות על זה ואינו רוצה לטעון עכשיו, שומעין לתובע, אם לא שזיילי נכסי הנתבע (ב"י בשם הרשב"ץ) או שיש לנתבע היזק בזה כפי ראות עיני הדיינים.