סימן קמב: דין סיוע המערער למחזיק בחזקתו ואם היה הסיוע בטעות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קמב: דין סיוע המערער למחזיק בחזקתו ואם היה הסיוע בטעות

סימן קמב: דין סיוע המערער למחזיק בחזקתו ואם היה הסיוע בטעות

 סעיף א

אע"פ שאין חזקה בפחות מג' שנים, אם הביא המחזיק עדים שהמערער הגביה סל פירות משרה זו על כתפו של המחזיק להוליכם לביתו של המחזיק, לעצמו, הוי חזקה מיד.

הגה: ויש אומרים דהוא הדין אם המחזיק שלח דורון למערער מפירות שאוכל וקבלן ממנו, הוי חזקה (מיד) שאם היה הקרקע שלו לא הוי ליה לקבלם בתורת דורון, אלא היה לו ליקח הכל (טור בשם ר"ח), ומכאן יש ללמוד ראובן ושמעון שיש להם ערעור ביחד על חזקת ישוב, וקנה ראובן משמעון החזקה לשנה, הרי הישוב לשמעון, שאילו היתה החזקה לראובן לא היה קונה משמעון לשנה. והוא הדין בכל כיוצא בזה (מרדכי סוף פרק חזקת), והוא הדין אם שכרו ממנו, כדלקמן (סימן קמ"ז). ואם טען המערער: לפירות הורדתיו ושלו היו הפירות אבל הגוף לא מכרתי, נאמן ואין בזה שום חזקה. והני מילי בתוך ג', אבל אם יטעון לאחר ג' (שנים) לפירות הורדתיו, אין שומעין לו. לפיכך אם הורידו לפירות, צריך למחות בתוך שלשה, להודיע שלפירות הורידו.

 

סעיף ב

נפל הכותל שבין ראובן ושמעון, ובנה ראובן הכותל והכניסו לגבול שמעון שטעה שלא היה מכיר מקום הראשון של הכותל, אע"פ שסייעו שמעון בבניין לא הוי חזקה להחזיק במה שלקח מגבול שמעון, כיון שהיה הסיוע בטעות. אבל אם שמעון המסייע מודה שידע שהכניס ראובן בתוך שלו, הוי חזקה, אע"פ שלא ידע ראובן הבונה, וקנה המקום שהכניס לתוך של שמעון, מיד.

 

סעיף ג

אם ראובן פתח חלון לחצר שמעון, בפניו, יש אומרים דלא הוי חזקה אפילו סייעו בפתיחתה, ולהרמב"ם כיון שידע הניזק בפתיחת החלון ולא מיחה, אינו יכול לחזור ולערער.