סימן קנב: דין אלו שאין להם חזקה מתי יש להם חזקה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קנב: דין אלו שאין להם חזקה מתי יש להם חזקה

סימן קנב: דין אלו שאין להם חזקה מתי יש להם חזקה

 סעיף א

כל אלו שאמרו אין להם חזקה, בניהם יש להם חזקה, שאם אכל הבן ג' שנים וטוען שהבעלים מכרוה או נתנוה לו, יש לו חזקה. אבל אם טען שהוא ירושה לו מאביו שאכלה שני חזקה, אין לו חזקה. (וכן בן הבן אם טוען שירשה מאבי אביו וכן עד עולם, אבל אם טען בן הבן שירשה מאביו יש לו חזקה) (טור). ואם הביא עדים שהודו הבעלים לאביו שמכרוה או נתנוה לו, מעמידים השדה בידו, (ויש אומרים דאפילו לא הביא (עדים) רק שאמרו בפנינו הודה לאבינו שמכרה לו, נאמנים במיגו שהיו אומרים לקוחה בידינו), (טור) חוץ מבן הגזלן, שאף ע"פ שהביא ראיה שהודו הבעלים לאביו שמכרו לו, אינו ראיה כמו שנתבאר.

הגה: מיהו אם אומר: בפני מנה לך אבי המעות והוא החזיק שלשה שנים, נאמן במיגו שהיה יכול לומר: ממך לקחתי (טור), ובן בן הגזלן, אפילו בא בטענת אביו יש לו חזקה, אבל אם בא בטענת אבי אביו, אין לו חזקה.

הגה: ויש אומרים דאם בן בן הגזלן אומר: בפני הודית שמכרת לאבי אבא, הוי חזקה, דכולי האי לא מטיל אימה בשביל בן בנו, אבל אם בן הגזלן אמר: בפני הודה שמכר לאבי, לא מהני, דמשום מורא הוצרך להודות גם בפניו (טור בשם הרא"ש).