סימן קלו: מי שנתחלפו כליו בבית האבל והמשתה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קלו: מי שנתחלפו כליו בבית האבל והמשתה

סימן קלו: מי שנתחלפו כליו בבית האבל והמשתה

 סעיף א

מי שנתחלפו לו כליו בבית האומן, הרי זה ישתמש בהן עד שיבא בעל הכלי ויטול שלו, ודוקא שנתן לו האומן עצמו, אבל אם לא נתנם לו, אלא אשתו ובניו, לא. ואפילו אומן עצמו, דוקא שאמר לו סתם: הילך טלית, אבל אם אמר לו: הילך טליתך, לא.

 

סעיף ב

נתחלפו לו כליו בבית האבל או בבית המשתה, לא ישתמש בהם.

הגה: וכשיבא בעל החפץ צריך ליתן החפץ לבעליו, אע"פ ששלו נאבד, וכן כובסת עכו"ם המכבסת לרבים והביאה לאחד שאינו שלו (תרומת הדשן פ"ז סימן שי"ט).