סימן קלז: מי שלקט פירותיו של חברו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן קלז: מי שלקט פירותיו של חברו

סימן קלז: מי שלקט פירותיו של חברו

 סעיף א

היורד לתוך שדה חברו ולקט פירותיו, בעל השדה טוען: שבגזל לקחם, וזה אומר שמכרם לו, נאמן בשבועת היסת, אפילו אם יש עדים שליקטן.

 

סעיף ב

אם אין בעל השדה והאילן כאן, ואמר אחד: אלך ואלקוט פירות האילן והשדה של פלוני שמכרה לו, אין בית דין צריכין למנעו. ואם באו הבעלים קודם שליקטם, מעכבים על ידו. ואפילו אם ליקטם כבר, אם טוען שמכר לו גוף השדה, אינו נאמן אף על הפירות שאכל, כיון שאין לו שטר ולא חזקת שלש שנים.

 

סעיף ג

האומר אלך ואכרות אילנות של פלוני, בית דין מוחין בידו.