סימן שנא: דין הגונב כיס בשבת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שנא: דין הגונב כיס בשבת

סימן שנא: דין הגונב כיס בשבת

 סעיף א

יש גנב שפטור מלשלם, ואיזה זה שבא עם התשלומין חיוב מיתה, כגון הגונב כיס בשבת, ולא הגביהו ברשות הבעלים, אלא היה מגררו ומוציאו מרשות הבעלים לרשות הרבים, ואבדו שם.

הגה: אבל אם אבדו אחר כך חייב, וכל שכן אם עדיין הוא בעין שחייב להחזירו (טור והמ"מ פ"ג דגנבה בשם י"מ ורמ"ה והרמב"ן ז"ל), ויש אומרים שאם אינו בעין בכל ענין פטור מלשלם (המגיד פרק ג' דגניבה ובשם רש"י והרמב"ם), הרי זה פטור מתשלומין, שאיסור שבת ואיסור גניבה והיזק באים כאחד. אבל אם גנב כיס בשבת, והגביהו שם ברשות היחיד, ואחר כך הוציאו לרשות הרבים והשליכו לנהר, חייב לשלם שהרי נתחייב באיסור גניבה קודם שיתחייב באיסור סקילה, וכן כל כיוצא בזה.