סימן שסה: הגוזל ואינו יודע ממי גזל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סימן שסה: הגוזל ואינו יודע ממי גזל

סימן שסה: הגוזל ואינו יודע ממי גזל

 סעיף א

הגוזל אחד מחמשה ואינו יודע לאיזה מהם גזל, כל אחד מהם אומר: אותי גזל, אע"פ שאין שם עדים שגזל, הרי כל אחד מהם נשבע שזה גזלו, ומשלם גזילה לכל אחד ואחד.

 

סעיף ב

אמר לשנים: גזלתי את אחד מכם ואיני יודע איזהו, אינו נותן אלא מנה, והם חולקים ביניהם, מאחר שהם לא היו יודעים שנגזלו, אלא על פיו, ועם כל זה אם בא לצאת ידי שמים, חייב לשלם כל הגזילה לכל אחד ואחד. אבל שנים שתבעו את אחד, וכל אחד מהם א"ל: גזלתני מנה, והוא משיב: אמת שגזלתי את אחד מכם מנה אבל איני יודע לאיזה מכם, חייב לשלם לכל אחד מהם מנה.

הגה: וכן אם גזל לשנים, לאחד מנה ולאחד מאתים, וכל אחד מהם תובעו מאתים, והוא אינו יודע למי גזל מאתים, נותן לכל אחד מאתים. גזל לאחד ואינו יודע אם החזיר לו, אע"פ שאין תובע אותו, חייב לשלם לו אם בא לצאת ידי שמים, אבל אם אמר לאחד: איני יודע אם גזלתיך אם לאו, אפילו בבא לצאת ידי שמים אינו חייב לשלם לו (טור).